Kommunevalget 2011

Valglokalene i Reinli er åpne søndag 11. september fra klokken 14:00 til 18:00 og mandag 12. september fra klokken 10:00 - 18:00. Stemmested er Reinli barnehage.

Kommenter valget nederst på siden.


Formannskapet

Etter kommunestyremøtet 13. oktober ble sammensettingen av formannskapet 2011 - 2015 slik:

Her kan du lese om alt fra møtet

Medlemmer:
Fellesliste Sør-Aurdal Arbeiderparti og Sør–Aurdal Senterparti
1. Kåre Ragnar Helland SP
2. Svein Bakke AP
3. Magne Damslora AP
4. Kari Britt Olmhus Øyhus SP
5. Emmy Bakkom AP
Fellesliste Sør-Aurdal TPK, Sør-Aurdal FRP og Sør–Aurdal Høyre
1. Oddvar Fremgaard TPK
2. Geir Ståle Bjørnstad FRP
 

Varamedlemmer:
Fellesliste Sør-Aurdal Arbeiderparti og Sør–Aurdal Senterparti
1. Kjell Berg SP
2. Marit Hougsrud SP
3. Skandasri Somaskandapillai AP
4. Arne Leite SP
5. Marianne Haldis Jensen AP
6. Karen Marie Kvåle Garthus SP
7. Astri Nybråten AP
Fellesliste Sør-Aurdal TPK, Sør-Aurdal FRP og Sør–Aurdal Høyre
1. Olav Kristian Huseby H
2. Tor Anders Perlestenbakken TPK
3. Tor Einar Fekjær FRP
4. Rasmus Piltingsrud H
5. Elling Fekjær TPK
6. Jan Brede Bøen FRP


Resultatene for Sør-Aurdal

Det endelige resultatet viser følgende mandatfordeling:

Det norske Arbeiderparti 8                             Senterpartiet 8

Kristelig Folkeparti 1                                     Høyre 2

Fremskrittspartiet 3                                       Tverrpolitisk kommuneliste 3

Les mer her


Partienes appeller

                   


Partiprogrammer

Arbeiderpartiet    Senterpartiet    Senterpartiet nynorsk    Fremskrittspartiet    Høyre    KrF    TPK

 


Listepresentasjoner

Bygdesidene har utfordret de ulike listene ved kommunevalget til å presentere alle kandidatene sine. Klikk på logoene for å lese presentasjonene.

                   


I fjerde runde i utspørringen velger listekandidatene selv tema.

Harald Liodden (KrF)
Er Sør-Aurdal liv laga?

Magne Damslora (Ap)
Veier og samferdsel

 

 

Leif Heine Skyvulstad (FrP)

Om økonomi, samferdsel og vedlikehold

Olaf Kristian Huseby (H)
Bokvalitet og trygge lokalsamfunn

 

 

Tom Nybråten (TPK)
Til motorinteresserte Sør-Aurdøler

Kåre Helland (Sp)
Kommuneøkonomi

 

 


Det tredje temaet i utspørringen av listekandidater er næring.

Rasmus Piltingsrud (H)
Næring

Emmy Bakkom (Ap)
Næring
 

 

 

Oddvar Fremgaard (TPK)
Næring

Tor Einar Fekjær (Frp)
Næring

 

 

Ola Rustebakke (KrF)
Næring

Kjell Berg (Sp)
Næring

 

 


Partiutspørringen fortsetter. I andre runde er vi opptatt av temaet helse og omsorg. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e–post fra hver listekandidat.

Tor Anders Perlestenbakken, TPK
Helse og omsorg

Line Sandli (Frp)
Helse og omsorg

 

 

Reidar Schlytter (Ap)
Helse og omsorg

Else Turid Storsveen (H)
Helse og omsorg

 

 

Kari Brit O. Øyhus (Sp)
Helse og omsorg

Reidar Heiene (KrF)
Helse og omsorg

 

 

 


Da er vi i gang med partiutspørringene. I første runde er vi opptatt av temaet oppvekst. Alle listene har fått samme spørsmål, og vi gjengir svarene vi har fått på e-post fra hver listekandidat.

Geir Ståle Bjørnstad (Frp)
Oppvekst 0-18 år

Kari Anne Rustebakke (KrF)
Oppvekst 0–18 år

 

Sonja Bordewich (TPK)
Oppvekst 0-18 år

 

Magnhild Huseby (H)
Oppvekst 0–18 år

 

Kåre Helland (Sp)
Oppvekst 0-18 år

 


Svein Bakke (Ap)
Oppvekst 0-18 år

 

 

 


Tre personer fra hver liste/parti får anledning til å svare på likelydene spørsmål ut fra temaene oppvekst 0–18 år, helse og omsorg og næring. Et fjerde tema velges av hver liste. Denne serien starter 1. juli, og det vil bli lagt ut tre oppslag hver uke i juli og august.

I slutten av august legger vi ut presentasjoner av samtlige listekandidater. Den siste uka før valget publiserer vi seks appeller. Her er spørsmålene vi har laget til de tre første temaene:

Helse og omsorg

 1. Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

 2. Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 3. Hva legger du i begrepet helse?

 4. Hovedbudskapet i Stortingsmelding “Resept for et sunnere liv” (2003) var at ved å forebygge mer, kan man reparere mindre. Hva tenker du om dette?

 5. Samhandlingsreformen legger opp til større kommunalt ansvar for syke pasienter. Hvordan mener du denne utfordringen bør møtes i Sør-Aurdal?

 6. Norge har et av verdens høyeste sykefravær og samtidig en av verdens friskeste befolkninger. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

 7. Hvilke endringer mener du eventuelt bør gjøres innen helse- og omsorgssektoren, og hvordan mener du disse endringene kan finansieres?
   

Oppvekst 0–18 år

 1. Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

 2. Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 3. En barnefamilie vurderer å flytte til Sør-Aurdal. Hvilke kvaliteter ved oppvekstmiljøet vil du trekke fram dersom du gir støtte til flytteplanene?

 4. Hvilke sider ved oppvekstmiljøet i Sør-Aurdal mener du bør videreutvikles/forbedres?

 5. Hva mener du om struktur knyttet til skole, barnehage, musikkskole og SFO i Sør-Aurdal?

 6. Dersom det du skriver som svar på spørsmålene 2–5 kan medføre økte utgifter for kommunen: Hvordan vil du finne inndekning for dette?

Næring

 1. Kan du gi en kort presentasjon av deg selv med hensyn til alder, bosted, yrke, politisk bakgrunn/erfaring og andre relevante opplysninger knyttet til at du kan bli folkevalgt?

 2. Har du én eller flere saker du brenner for, og som du håper å kunne gjøre noe med dersom du blir folkevalgt?

 3. Det er omtrent like mange hytter som innbyggere i Sør-Aurdal. Hvordan kan kommunen og næringslivet i større grad utnytte de muligheter dette gir?

 4. Tidligere fylkesskogbrukssjef Knut Dæhlen har sagt at blant opplandskommunene er skogen viktigst for Sør-Aurdal. Ser du for deg nye og andre muligheter knyttet til skogbruksnæringen?

 5. Hvilken betydning mener du jordbruket bør ha i kommunen i framtida? Hva tenker du om boplikten?

 6. Hva mener du kommunen selv, og sammen med andre, kan gjøre for å legge til rette for rekruttering av kompetent arbeidskraft i både  offentlig og privat sektor?